Forretningsbetingelser

Stresslæge.dk ApS
Jernbanevej 2, 2. sal
3520 Farum.
info@stresslaege.dk

CVR nr. 38695207

Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser (”Betingelserne”) gælder ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Stresslæge.dk ApS (”Stresslæge”). med mindre fravigelser fra Betingelserne er aftalt mellem Stresslæge og den enkelte kunde (”Kunden”) skriftligt.

Alle ydelser, kurser, uddannelse, produkter, workshops, 1:1 terapier, supervisioner og stressforløb udbydes af Stresslæge.

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. moms, hvis andet ikke fremgår.
Terapier og Stressterapeut uddannelsen er på nuværende tidspunkt momsfrie ydelser leveret af Stresslæge.

Stresslæge forbeholder sig retten til at opkræve moms på terapier eller Stress Terapeut uddannelsen eller andre af Stresslæge udbudte momsfrie ydelser, hvis det senere viser sig, at ydelsen ikke er fritaget for moms.

Betalingsbetingelser
Det fulde beløb for Stressforløb, samlede uddannelsesforløb, kurser, foredrag, 1:1 terapier og supervisioner betales ved aftalens indgåelse. Tilmelding er bindende. Ved hel eller delvis annullering, udtræden af eller manglende fremmøde eller lignende til et forløb er der ikke krav på refusion af allerede betalte beløb.

Stress- og andre uddannelsesforløb kan også blive betalt i enkelte rater pr. kursusforløb i forbindelse med uddannelsen. Raten for det enkelte forløb betales inden forløbets opstart. Når raten er betalt er tilmelding bindende. Ved hel eller delvis annullering, udtræden af eller manglende fremmøde eller lignende til et forløb er der ikke krav på refusion af allerede betalte beløb.

Stressforløb, uddannelse, kurser og 1:1 terapier og supervision afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver Kunden orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, stressforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Stresslæge, får Kunden en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på stressforløb, uddannelse eller kurser på foranledning af Stresslæge, bliver dagen efter nærmere aftale med Kunden erstattet af en ny dato.

Tidspunkter for terapier og supervisioner kan ændres op til 24 timer inden det med Kunden aftalte tidspunkt.

I forbindelse med Stresslæges stressforløb, uddannelse og online konferencer er Kunden selv ansvarlig for at møde op, ringe op eller logge ind på det aftalte tidspunkt. Det er også Kundens eget ansvar at sikre adgang til en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Fortrolighed
Stresslæge. behandler alle Kundens informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme Stresslæge i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, terapier og supervision fortroligt. Stresslæge deler ikke Kundens oplysninger, informationer og Kundens materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Stresslæge videregive Kundens oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Stresslæge. Sådanne tredjeparter får kun adgang til Kundens informationer, oplysninger og Kundens materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Stresslæge, og de må ikke videregive Kundens oplysninger, information og materiale til andre.

Rettigheder
Stresslæge har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, stressforløb og 1:1 terapier.

Ved køb af Stresslæges ydelser opnår Kunden brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig, ligesom den viden Kunden tilegner sig, må anvendes til det formål, som Kundens forløb er målrettet mod. Alt materiale må kun anvendes til Kundens eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale, som Kunden kommer i besiddelse af som følge af et eller flere forløb udbudt af Stresslæge må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt. Kunden må i forbindelse med markedsføring henvise til, at Kunden har gennemgået et uddannelsesforløb ved Stresslæge. Kunden må ikke anvende navn eller andre kendetegn fra Stresslæges forløb uden nærmere aftale med Stresslæge om vilkårene for denne anvendelse.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Stresslæge. måtte pådrage sig over for en Kunde i relation til  produkter, kurser, uddannelse, workshops, foredrag, coaching, 1:1 terapier, supervision og stressforløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan erstatningsbeløbet for sådan direkte skade eller tab aldrig overstige mere end 50 % af det af Kunden indbetalte eller til Kunden fakturerede beløb.

Stresslæge er under ingen omstændigheder ansvarlig for en Kundes indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade eller tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Stresslæge eller personer relateret hertil har handlet simpelt eller groft uagtsomt.

Regler og retningslinier for deltagelse i kurser, forløb og uddannelse

I Stresslæge værner vi om dig, dine data og din ret til at være privat. Vi har en privatlivspolitik som beskriver, hvorledes vi håndterer dine data og nogle helt klare retningslinjer for, hvornår og på hvilken måde, vi anvender disse data. Du kan læse vores privatlivspolitik her: https://stresslaege.dk/privatlivspolitik/

Tavshedspligt: 

Som deltager på vores stressforløb og/eller uddannelse er du underlagt tavshedspligt.
Dvs. du ikke må viderebringe personfølsomme oplysninger om de andre deltagere i forløbet/gruppen eller dine klienter udenfor gruppen.
Tavshedspligten gælder både ved fysiske og online møde (Fx zoom og i de lukkede FB grupper).

Online møder (ZOOM-møder)
Zoom optagelserne bliver lagt op i vores hemmelige AMSI® facebook gruppe. 
Her vil optagelsen kunne ses af alle medlemmer i gruppen, 7 dage frem fra optagelsesdato.

Der gives samtykke til, at disse data indhentes i form af optagelser af zoom, samt videregives til gruppens medlemmer.

Det er ikke en mulighed at downloade materialet, da der er tale om personlige og private emner. 

Copyright

Stresslæge har copyright på alt materiale, der bliver stillet til rådig på dit stressforløb eller din uddannelse, såvel video’er som arbejdsark. Det betyder, at du kun har ret til at bruge forløbet efter aftale under dit forløb eller uddannelse, og hvis du efter endt uddannelse har certificering til anvendelse af materialet.

Ændring af forretningsbetingelser
Stresslæge har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende Betingelser uden varsel. De ændrede betingelser, der afløser disse Betingelser, har virkning i relationen mellem Stresslæge og Kunden, når de ændrede betingelser er (i) offentliggjort på Stresslæges hjemmeside og (ii) Kunden er orienteret om de nye og ændrede betingelser.

Lovvalg og værneting
Disse Betingelser og enhver anden aftale mellem Stresslæge og en Kunde er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Enhver uoverensstemmelse mellem Stresslæge og en kunde skal indbringes for retten i Lyngby som aftalt værneting, med almindelig adgang til henvisning og anke i henhold til retsplejelovens regler.

Jeg er indforstået med og accepterer ovenstående regler og retningslinjer . 

Brug for en afklarende samtale omkring din stress?Se mere her